ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุอัตราเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับต่ำและมีแนว โน้มลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่วัยสูงอายุมีการเปลี่ยน แปลงที่เสื่อมลงทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำ ตลอดจนการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรคอื่นๆ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วย ลดภาระโรค ลดการพึ่งพิงและสามารถดูแลตนเอง ได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และมีภาวะสุขภาพที่ดีได้ จากปี 2549 -2557 เป็นต้นมา มี ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพกายที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครง การฯ สามารถควบคุมน้ำหนัก วัดรอบเอว ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่ดีไม่เพิ่มขึ้น รวมถึง สุขภาพจิตที่ดีโดยประเมินจาก การเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน สมำเสมออย่างมีความสุข ได้รับการดูแล การมี ส่วนร่วมจากครอบคัวและสังคมมากขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต