ภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555

ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต