ภาพกิจกรรม โครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด โดยอสม. ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕

โครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด โดยอสม. ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต