ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต