โครงการตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตา และแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต เวลา 08.30 - 14.00 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1.   วิทวัส สุวรรณหงษ์ 
 2.   เพทาย คำเพราะ 
 3.   นางแน่งน้อย คงกะพันธ์ 
 4.   รัตนา หิมพรม 
 5.   นางบุญยัง ข่มอาวุธ 
 6.   สังเวย จีีรัง  
 7.   สุนีย์ จีรัง  
 8.   อาภากร ตั้งคุรุสรณ์ 
 9.   นางสาวกรกนก ธีราโมกข์ 
 10.   มาลี เดชพ่วง 
 11.   นางพัชรี เจริญพิทักษ์วงศ์ 
 12.   ธนภร ตั้งคุรุสรณ์ 
 13.   ยุพา จันทร์เอี่ยม 
 14.   คเชนทร์ จันทร์เอี่ยม 
 15.   อรวรรณ นันท์สิริทัศน์ 
 16.   วรวรรณ จุลนิมิ 
 17.   อธิชนา นะเรศรัมย์ 
 18.   นางพรรณี ประหยัดทรัพย์ 
 19.   จารุวรรณ สนม 
 20.   ร.ท. สันติ สังข์สำราญ 
 21.   วาสนา สุขเกษม 
 22.   พัชรี ชาญณรงค์ 
 23.   โสพิศ หรือเจริญ 
 24.   ปราณีต รุณดิษฐ 
 25.   จินตนา ฤกษ์โภคี 
 26.   จิรัพงศ? หรือเจริญ06 
 27.   ศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ 
 28.   สมพิศ เบญจรงค์รัตน์ 
 29.   นายสุชิน ดอกไม้เทศ  
 30.   สุนิสา วิเลขรัตน์ 
 31.   สุพรชัย กาญจนพงษ์พร 
 32.   นางสุพรรณ สุขสมบูรณ์  
 33.   ชวนเชิญ อารีย์ 
 34.   พัทธนันท์ สิริภัทรพจนารถ 
 35.   ทิพวัลย์ เอกสังข์ 
 36.   สุนีย์ บุญสูงเนิน 
 37.   ปนัดดา โฆศิริมงคล 
 38.   นายวิชัย ต้องรักโรจน์ 
 39.   นางสุจิตรา ช่อหนองแสน 
 40.   วรฤทัย เลิศนารารุจ 
 41.   ภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ 
 42.   นาฃสุนันท์ นางสุนันท์.พิมพ์เงิน พิมพ์เงิน 
 43.   นางสาวปนัดดา ขจรพุทธรักษา 
 44.   นางวรวิมล รุ่งวิทยา 
 45.   สมพร จันทร์เพ็ง 
 46.   พรประเสริฐ ลือดารา 
 47.   นายปราณู ทองไทยนันท์ 
 48.   จุมพล บุตาพิมพ์ 
 49.   ศิริรัตน์ บุญช่วยเจริญพร  
 50.   จันทร์ลี มะลิทอง 
 51.   สุรพล จิรมณีรัตน์ 
 52.   สุรศักดิ์ นามกร 
 53.   เฉลียว แซ่เล็ก 
 54.   กุลณัฐฐา อนันต์ธนะทวี 
 55.   วิริญญ์ศิริ โดมมงคล 
 56.   นิตยา รอดประดิษฐ์ 
 57.   นางสัมฤทธิ์ สิงหเสรี 
 58.   ณัฎฐ์รดา เพ่งทรัพย์ 
 59.   วัชรินทร์ อวิรุทธมาน 
 60.   สรเสกข์ คงปรีชา 
 61.   รัตนา ปทุมรัตนาธาร 
 62.   นางสุรภี ตั้งวรกุลชัย 
 63.   ชญาภา จารุจารีตร์ 
 64.   จันทิมาพร วัชรพลสกุล 
 65.   นาฏยา ทับอ่อง 
 66.   นางเสาร์แก้ว คมจริง 
 67.   กัลญา ขจรพุทธรักษา 
 68.   รสรินทิพย์ นิติศรวุฒิ 
 69.   นางสมควร แก้วการไถ 
 70.   นายธนากร แก้วการไก 
 71.   อรุณ แซ่เตีย 
 72.   อภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
 73.   ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
 74.   ประวิทย์ ประสงค์อมรชัย 
 75.   นิวัฒน์ พูลขันธ์ 
 76.   นางชัชชญา ขยันการ 
 77.   นางจรินทร์ สุขภักดี 
 78.   ธนวัต วงศ์วัชระกุศล 
 79.   ศศิญดา ภิญโญรัตนกุล 
 80.   นางวรรนา ขวัญบุญ 
 81.   มาลินี เพ็งจันทร์ 
 82.   นางพวงทอง อินทปัญโญ 
 83.   กุลิสรา พึ่งมีทรัพย์สกุล 
 84.   รัตนา ดีสุจิตต์ 
 85.   พรทิพย์ ปทุมรัตนาธาร 
 86.   ณภัทร เกตุแก้ว 
 87.   นางสุภา เสนาจันทรื 
 88.   น.ส.สวัสดิรัตน์ ลิ้มโชติรัตน์ 
 89.   ณัฏฐ์ชัญญา ซื่อสัตย์ 
 90.   นางสาวสายพิณ เอมวงษ์ 
 91.   ศมนพร บุตรพิมพ์ 
 92.   ณัฎฐ์ชัญญา ซื่อสัตย์ 
 93.   บุญพา ชัยพรตระกูลกิจ 
 94.   นางสุนีย์ พัฒนะเศรษฐกุล 
 95.   สาย​พิณ​ เป​็​ง​ 
 96.   นายวินัย รุ่งเรือง 
 97.   นางภิรมณ์ รุ่งเรือง 
 98.   ศักกยะ ศิริไพฑูรย์ 
 99.   อรวรรณ พลจันทร์ 
 100.   วงเดือน โกนธีรากูล 
 101.   รัชต์นรินทร์ นิติศรวุฒิ 
 102.   อมร สุทธิประภา 
 103.   ทองคำ จิตวงษ์ 
 104.   ธวัชชัย บุญอำนาจ 
 105.   นางเสรีลักษณ์ ลี้ละภัย 
 106.   อัญญรัตน์ อนุวัฒน์โสภณ 
 107.   สิทธิชัย วนขจรไกร 
 108.   อ่อนแก้ว เมืองใจ 
 109.   นางพิมล แก้วอรุรคำ 
 110.   นางประคอง ผลเกิด  
 111.   บุญพา ศรีสวัสดิ์ 
 112.   เสาวณีย์ คลังหิรัญ  
 113.   สุดารัตน์ กิตติเดชานุภาพ 
 114.   สุวคนธ์ คล้ายจินดา 
 115.   ไกลกังวล คล้ายจินดา 
 116.   กัญญาลักษณ์ ไทอิสรานุสรณ์ 
 117.   นางสุดาภรณ์ เจริญลาภนพรัตน์ 
 118.   นายชัยณงค์ เจริญลาภนพรัตน์ 
 119.   โชติกา ปานประดับ 
 120.   นางชูศรี โพธิ์แก้ว 
 121.   เอมอร อรัญมิตร 
 122.   นางประเสริฐ สุดสำเนียง 
 123.   ธนภัทร เงินบำรุง 
 124.   นาย เริงชัย ละออไขย์ 
 125.   นางสุรัสวดี นุตตานนท์ 
 126.   นายสอง แก้วไพฑูร 
 127.   วรรณภา เที่ยงแท้ 
 128.   บุญมา ชัยประกายวรรณ์ 
 129.   สุกานดา ชัยประกายวรรณ์ 
 130.   สุนา ชื่นสมบัติ 
 131.   อนันต์ พูลมีทรัพย์ 
 132.   พิณทิพ พูลมีทรัพย์ 
 133.   ภัทฑิรา นำวิวัฒน์ 
 134.   ชัยยงค์ นำวิวัฒน์ 
 135.   นางบุษรา อุณหะ 
 136.   นางสาวจริยาพร แซ่อึ้ง 
 137.   สรญา จิตพงศ์สถาพร 
 138.   ธนันพัชร์ คำนวนศักดิ์ 
 139.   ปรินทร คชรัตน์ 
 140.   นางรำไพ แจทอง 
 141.   สุชาติ นุ่มน้อย 
 142.   นางศิริวรรณ บุญช่วยเจริญพร 
 143.   อัจฉรา สุวรรณกษาปณ์ 
 144.   บุญมี เอี่ยมชื่น 
 145.   อิงกมล เข็มทอง 
 146.   อุษา เปียสาตร์ 
 147.   ฐิตาภา ทุมวงษา 
 148.   นางสุนิสา สุวรรณประทีป 
 149.   นางสําราญ เสนจัตุรัส 
 150.   นายมิตร เสนจัตุรัส 
 151.   ประสาน โพธิืแก้ว 
 152.   เรณู โพธิืแก้ว 
 153.   กรรณิการ์ มธุรสพงศ์พันธ์ 
 154.   กมล เหมือนทองจีน 
 155.   นางปวีณา เหมือนจีน 
 156.   นายชุ้ง บุญช่วยเจริญพร 
 157.   ทองศรี ซอย 
 158.   อนันต์ วรธรรมสรณ์ 
 159.   จินตนา ศรีเยาวภาศ 
 160.   ธันยรัศมิ์ ปณชัยดวงพร 
 161.   นายธนกร ปณดวงพร 
 162.   นายวุฒิชัย นพคุณ 
 163.   วิยะดา วงษ์เสือนุ่ม 
 164.   ราตรี งามการเมือง 
 165.   สิริพร จิวะนันทกะ 
 166.   ธนู วงษ์เสือนุ่ม 
 167.   นางลัดดา วิศรุตาพร 
 168.   สุนทร วิศรุตพร 
 169.   ธนธรณ์ กลิ่่นชาวนา 
 170.   บุญญวัฒน์ สุราช 
 171.   นางโฮม สุราช 
 172.   สะใบ แต้เจริญ 
 173.   เมธี ทารมย์ 
 174.   ดารัตน์ ไวเกษตรกรณ์ 
 175.   มัณฑณา วิวิธศิริ 
 176.   ประชา ไกรเลิศ 
 177.   ชลอ สว่างวงศ์ 
 178.   นางฉวี หว่างอาจ 
 179.   นางสาวพิมพ์ฉัตร เตรณ 
 180.   นายยงภาส เตรณ 
 181.   ละออง รอดนอก 
 182.   จำนงค์ รุ่งกำจัด 
 183.   กมลธัม คุ้มรักษ์ 
 184.   เฟื่องฟ้า ดีเลิศ 
 185.   เพ็ญศรี ลมลอย 
 186.   นางตุ๊กตา งามประเสริฐ 
 187.   นางวิไลศรี ประสงค์สุข 
 188.   ชาญวิทย์ อยู่แสง 
 189.   ศักดา โพธิ์วรรณ 
 190.   นางฉัตรชนก แซ่จิว 
 191.   ปราณี ฉายาพันธุ์ 
 192.   อารี บุรุษเกิด 
 193.   นางระเบียบ เอื้อเฟื้อ 
 194.   ยุพดี บุญเกียรติ 
 195.   ชดช้อย วัฒนศิริ 
 196.   อัจฉรา จันทร์แก้ว 
 197.   นางวิเชียร ธราดลธนสาร 
 198.   แสงคำ วงศ์สมิง 
 199.   นายบุญยืน มงคลเข็ม 
 200.   อมราวดี มงคลเข็ม 
 201.   มะยุรี รัศมิทัต 
 202.   พรพรรณ สารชุม 
 203.   นส.เบญจมาศ อุณหะ 
 204.   นางจันทิวา อาติเกิด 
 205.   ตรีประดับ ชุมทอง 
 206.   นางสิรินาถ โตสมบัติ 
 207.   นางสมปอง. ศักดี 
 208.   นายสุวิทย์ ภัทรพนาสกุล 
 209.   นายอำนาจ เอื้อวิทยาวุฒิกุล 
 210.   นางทองคำ คำหอม 
 211.   ประภาพรรณ ลังกาตุง 
 212.   นางสาวดวงถวิล ปริช์นิธิ 
 213.   นางจันทิพย์ ปรีชนิธิ 
 214.   ทวีศักดิ์ ปรีช์นิธิ 
 215.   ทรงชัย ศิลป์วิไลร้ตน์ 
 216.   ศศิมา พงษ์ไมตรี 
 217.   บุญมา สราญจิต 
 218.   ทองอยู่ สอนด้วง 
 219.   นางจินตนา ภู่ระหงษ์ 
 220.   วิไล ม่วงจิต 
 221.   นายชาลี ยาตา 
 222.   มานิตย์ ิศกุมาร  
 223.   นายสุทิน สุทธิกิจโยธิน 
 224.   นางประยูร สุทธิกิจโยธิน 
 225.   สุวรรณา เมฆาธานินทร์ 
 226.   วนิดา กมลกิจไพบูลย์ 
 227.   ฟ้าใส แพรวนภา 
 228.   ฐิติยา วรรณภิญโญ 
 229.   ธัญสิตา งามพิทยพร 
 230.   เยาวลักษณ์ ศุภสมภพ 
 231.   นิศากร กฤตภานันท์ 
 232.   จริยาภรณ์ เหลือล้น 
 233.   นางกัญทร อมตวิวัฒน์ 
 234.   นิรันดร์ อมตวิวัฒน์ 
 235.   ศิริใจ คุปติวุฒิ 
 236.   จักริน เจริญฉิม 
 237.   สีทอง พงษ์หงษ์ 
 238.   จำลอง ผ่องใส 
 239.   จินตนา พร้อมสัมพันธ์ 
 240.   รุ่งทิวา ทองธรรมชาติ 
 241.   นางสุภาภรณ์ เวทมนต์ 
 242.   นายวิโรจน์ เวทมนต์ 
 243.   โสภา บุญไชย 
 244.   จินตนา มีฉัยยา 
 245.   อรชร ได้ผลธัญญา 
 246.   น.ส.ธัญชฎาภา อินทจันทร์ 
 247.   วิไลวรรณ วิชชานุภาพ 
 248.   มาลี หิรัญชัย 
 249.   จำลอง พูลมีทรัพย์ 
 250.   คงศักดิ์ พูลมีทรัพย์ 
 251.   ยศวีร์ ขุนตำรวจเอก 
 252.   นางบำรุง ทองใส 
 253.   นายสอน ทองใส 
 254.   บุญส่ง ภู่ชาวนา 
 255.   อุมาพร เพาะบุญ 
 256.   วรวิท ธานากิจศุภโชค 
 257.   กันทิมา ดีล้น 
 258.   ทองปุ่น เพียนอก 
 259.   เกษม สมานทรัพย์ 
 260.   สมพงษ์ ศิริวัฒน์ 
 261.   พยอม ศิริวัฒน์ 
 262.   นางญาระวี อินทกูล 
 263.   ไพรินทร์ ภมรศิริตระกูล 
 264.   สุรีย์พร ภมรศิริตระกูล 
 265.   กุ่ยฮุ้น ภมรศิริตระกูล 
 266.   จริยา ภมรศิริตระกูล 
 267.   รุนณา พัวเจริญสกุล 
 268.   องอาจ พัวเจริญสกุล 
 269.   นงลักษณ์ จันทร์แก้ว 
 270.   นิศานาถ มูลผล 
 271.   นายอำนาจ ทองแท้ 
 272.   วันเพ็ญ ศรีสุข 
 273.   นางวรรณา ทองแท้ 
 274.   อัญชลี สูยะศุนานนท์ 
 275.   พีระพล สูยะศุนานนท์  
 276.   ภูธดา ธีรเวชชการ 
 277.   พยอม ลายนวล 
 278.   เด็กหญิง กวินธิดา แก้วบุตตา 
 279.   มยุรี กลิ่นศรีสุข 
 280.   ยุวรี ไทยเจริญ 
 281.   นางแฉล้ม วงษ์หมอ 
 282.   ชื้น จั่นถลา 
 283.   นายเสรี สุดสำเนียง 
 284.   ผดุง สุวรรณทนงชัย 
 285.   นงลักษณ์ สุสรรณทนงชัย 
 286.   นายสมพงษ์ จันทร์แก้ว 
 287.   ปรีชา สันติบุปผากุล 
 288.   บัณฑิต ชวิตรานุรักษ์ 
 289.   อุไร สูนออน 
 290.   สายชล โทสุวรรณ์ 
 291.   วนิดา เจียมวัฒนาเลิศ 
 292.   นางสาว ณิชาปวีณ์ ธราภูดิศ 
 293.   พจนีย์ คลอวุฒิวัฒน์ 
 294.   ทวีพร อัมพรศรีสุภาพ 
 295.   ทองล้วน สดใส 
 296.   รัตนา ธนะพาณิชย์สกุล 
 297.   เพ็ญพัฒน์ กิตติเสนาชัย 
 298.   ฐปนันตร์ บวรสิริปกรณ์ 
 299.   วิชัย ปรีชากิจถาวร 
 300.   มยุรี ภาคีลาภ 
 301.   นางศศกรณ์ ณนคร 
 302.   นางปัทมา เงินนิ่ม 
 303.   นางสารัตน์ ผดุงเกียรติ 
 304.   ประเจิด แสงทอง 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต