วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1.   นายธีรเดช แสนอินทร์ 
 2.   ทิพย์วิภา เอี่ยมยิ่่ง 
 3.   ธนพร กองโพธิ์ 
 4.   แสงคำ วงศ์สมิง 
 5.   วรินทร อินทสอน 
 6.   นางบุญยัง ข่มอาวุธ 
 7.   นายสมเช็น ข่มอาวุธ 
 8.   นัสวิชาญ แสนณรงค์ 
 9.   กรณษา อาจวิเศษ 
 10.   วิชญาพร ยอดกิ่ง 
 11.   สุรภักต์ โพธยานุวัตร 
 12.   สุกัญญา อัตพันธ์ 
 13.   สถิตมา ลิขิตทรัพย์ไพศาล 
 14.   สมมาศ โกกิละวาที 
 15.   อาภากร ตั้งคุรุสรณ์ 
 16.   พิมพ์พิศา ตั้งคุรุสรณ์ 
 17.   ธนภร ตั้งคุรุสรณ์ 
 18.   อภิชา ตั้งคุรุสรณ์ 
 19.   ชมชนก ตั้งคุรุสรณ์ 
 20.   ธนกฤต ตั้งคุรุสรณ์ 
 21.   ดนิตา ตั้งคุรุสรณ์ 
 22.   วิติ ตั้งคุรุสรณ์ 
 23.   สุภร ทองกัน 
 24.   ชวดล ตั้งคุรุสรณ์ 
 25.   นางสาวกรกนก ธีราโมกข์ 
 26.   พิทยาภรณ์ กาวไธสง 
 27.   ศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ 
 28.   สุพรรณี ศรีธนาประเสริฐ 
 29.   ยุทธพงษ์ โพธาทอง 
 30.   น.ส.เจนวรา ปาละธนินท์ 
 31.   เจริญมาศ รีศมีโรจน์ 
 32.   โชติรส ตั้งคุรุสรณ์ 
 33.   ณัฐกานต์ คูหา 
 34.   นางวิไลศรี ประสงค์สุข 
 35.   บุญเชิด บุญจันทร์ 
 36.   สุพร บุญจันทร์ 
 37.   พิมพ์ฉัตร เตรณ 
 38.   นันท์นภัส อุดมรัตน์วาณิช 
 39.   สุกัญญา คำเจียก 
 40.   จำนงค์ รุ่งกำจัด 
 41.   วารุณี เอี๋ยววัฒนะ 
 42.   วารุณี เอี๋ยววัฒนะ 
 43.   พรชัย แสวงผล 
 44.   พัชมณ แสวงผล 
 45.   ธัญวลัย เเซ่ลิ้ม 
 46.   ชาลิสา เนียมฤทธิ์ 
 47.   จิราวรรณ ภู่ทับทิม 
 48.   จารุณี ต๊กควรเฮง 
 49.   นิตยา สุขเสถียรวัฒนา 
 50.   ปานิษา มกรารัตต์ 
 51.   ิผุองศรี ธนสารดิลก 
 52.   นางอรวรรณ อัครพล 
 53.   กัลยา ม่วงโมรา 
 54.   นิศานาถ มูลผล 
 55.   น้ำหวาน นิลสุวรรณ 
 56.   สุรสิทธิ์ อินทสอน 
 57.   ปลื้มจิตร นาคอ่อน 
 58.   อนงค์ภรณ์ ทรงริคม 
 59.   ชื่นจิตร นิธิวัฒนกุล 
 60.   อรสา เฟื่องทอง 
 61.   สุภาพ ชาญชิต 
 62.   ทิพวัลย์ เอกสังข์ 
 63.   ประทุม เส้งศักดิ์ 
 64.   นางอัมพร กออนันตกุล 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต