วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ1 ซอยรังสิตปทุมธานี 14 ซอย 11

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1.   นางวรวิมล รุ่งวิทยา 
 2.   สุพรชัย กาญจนพงษ์พร 
 3.   สุุกัญญา กาญจนพงษ์พร 
 4.   อรวรรณ พลจันทร์ 
 5.   สาคร หวะสุวรรณ 
 6.   สุนันทา จิตตะเสนีย์ 
 7.   กนกวรรณ เวียงจันทน์พงษ์ 
 8.   สุภา เสนสกุล 
 9.   วรินทร อินทสอน 
 10.   น.ส.สำเนียง ย้วนบุญหลิม 
 11.   นายสมนึก วงษ์ลักษณ์ 
 12.   นางปนิดา วงษ์ลักษณ์ 
 13.   ชัยยงค์ ชูจิตร 
 14.   วราลักษณ์ จันทรา 
 15.   นางยุพา นิธิธนอนันต์ 
 16.   นางพัชรี เจริญพิทักษ์วงศ์ 
 17.   วิชญาพร ยอดกิ่ง 
 18.   ปรารถนา สีนวลสุข 
 19.   ปรารถนา สีนวลสุข 
 20.   อรุณี ทักษ์สาย 
 21.   นายวิชัย ต้องรักโรจน์ 
 22.   น.ส.วราภรณ์ ต้องรักโรจน์ 
 23.   เดชา กิตติธนาโกวิท 
 24.   มะยุรี รัศมิทัต 
 25.   ปริญญา เนตรอัมพร 
 26.   รัตนา ปทุมรัตนาธาร 
 27.   สถิตมา ลิขิตทรัพย์ไพศาล 
 28.   ชูจิตร สุนทรเพราะ 
 29.   สมบูรณ์ ปันกัน 
 30.   สุจิตตาวดี ปลั่งดี 
 31.   ทองสุข รัตนโยธินวงศ์ 
 32.   ปัทวรรณ์ ตั้งวรกุลชัย 
 33.   นางสุรภี ตั้งวรกุลชัย 
 34.   นางภัทร์พิมล อุดมพรวิโรจน์ 
 35.   ขวัญเมือง กล่ำอยู่สุข 
 36.   อุไร ขวัญเมือง 
 37.   รสสุคนธ์ เพ็ชรคง 
 38.   เตือนใจ วัณณโอฬาร 
 39.   พรพรรณ สารชุม 
 40.   จอนนี่ เพ็ชรสันทัด 
 41.   ศักกยะ ศิริไพฑูรย์ 
 42.   ประเสริฐ วุฒิผล 
 43.   สายชล โทสุวรรณ์ 
 44.   หวานฤทัย พรมมิ 
 45.   นางแย้ม พึ่งบางกรวย 
 46.   น.ส.วชิราพร ระเบียบดี 
 47.   สุนันท์ มรรคชีวะ 
 48.   นางสาวกรกนก ธีราโมกข์ 
 49.   น.ส.นฤมล รัตตัญญ 
 50.   นางสาวสุภาพร สุรัญญพฤติ 
 51.   เฉลิมพงศ์ เดชากาญจนาพร 
 52.   กาญจนา เกนขุนทด 
 53.   ณัฐพร พรรณภักดี 
 54.   นามหสัณห์ยมหสันท์ เลิศสุลตานชาท์ 
 55.   วิไลวรรณ วิชชานุภาพ 
 56.   ไพรัช เนตรนันต์ 
 57.   เตือนจิตร แก้วละออ 
 58.   ฐิรพร อุ่นแพทย์ 
 59.   วราภรณ์ บรรพลา 
 60.   นันท์นภัส อุดมรัตน์วาณิช 
 61.   นาง กัลยกร มณีแมน 
 62.   รังสรรค์ ธำรงเกียรติรัตนา 
 63.   อภิชิต พิชิตวิริยะกุล 
 64.   ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล 
 65.   ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน 
 66.   พาดารัก พิชิตวิริยะกุล 
 67.   นิภา แซ่เฮ้ง 
 68.   ณฐคุณ กรศิริกฤติกุล 
 69.   ธัญวลัย เเซ่ลิ้ม 
 70.   ชาลิสา เนียมฤทธิ์ 
 71.   น.ส.ปภาดา เมฆาทรัพย์ 
 72.   นาย​ ธันวา​รัตน์​ ธรรม​รัตโนทัย​ 
 73.   นิศานาถ มูลผล 
 74.   นาย ปฐมพร มณีแมน 
 75.   ไพฑูรย์ เอกชัยพฤกษ์ 
 76.   ชิษณุชา สรวิชญ์กุลเธียร 
 77.   ปลื้มจิตร นาคอ่อน 
 78.   นางพัชรินทร์ สุทธิเศรณี 
 79.   ปัญจนา ิิอินทร์โต 
 80.   สุภาพ ชาญชิต 
 81.   ละออง สาบก 
 82.   เดือน โชติช่วง 
 83.   สมมาศ คุ้มทรัพย์ 
 84.   ชินท์ณภัทร ประภัสสรวิริยะ 
 85.   ณัฐญา สกุลวิระ 
 86.   นายสุมล ลี้ละภัย 
 87.   นางเสรีลักษณ์ ลี้ละภัย 
 88.   น.ส.อำพร จิวะอิสสระ 
 89.   นางรวงทอง เอี่ยมเศรษฐกุล 
 90.   นายชัยยะ เอี่ยมเศรษฐกุล 
 91.   อัญชิษฐา กล้าหาญ 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต