16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกรชั้น 12 อาคารจอดรถ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1.   นายสิริพงษ์ สารโกศล 
 2.   ณัฐชา แสนสุขสันติ 
 3.   จิตขจี ภักดี 
 4.   นายสุขสันต์ เทียมแสง 
 5.   นพรัตน์ พรหมพิทักษ์ 
 6.   พาฝัน อินทรมงคล 
 7.   ธวัชชัย นัยอนันต์ 
 8.   วาสนา ผลคำ 
 9.   ศักดิ์ชัย ม่วงโมรา 
 10.   มุกรวี พิมพ์ทวด 
 11.   อนงค์ เกิดสุข 
 12.   สาธิตา แจ้งสวน 
 13.   นายวัชรวัชร์ นาฏคุณาศิลป์ 
 14.   วทันยา เทพธัญญะ 
 15.   กฤษฎาพร นาคถนอม 
 16.   จิตสุภา อุทกศิริ 
 17.   ศิริพร มาสู่ผล 
 18.   สุณัฐฐา นันติ้ว 
 19.   นิศานาถ มูลผล 
 20.   นส ศิริรัตน์ ผดุงศักดิ์ศรี 
 21.   ชวัล มงคลวรผล 
 22.   จุฑารัตน์ คล่องแคล่ว 
 23.   ศศิดาพร ชูชิต 
 24.   พิชชาพร ทองคำ 
 25.   พรภนา พึ่งเที่ยง 
 26.   พรชัย จันทร์เติบ 
 27.   นาย สุพจน์ ไลยรัตน์ 
 28.   วิษณุ สิงห์ทอง 
 29.   นาวาตรีหญิง นลินี คุณธานี 
 30.   พงษ์ทิพย์ อนันตวงษ์ 
 31.   สุชาดา คำเพราะ 
 32.   กิติคุณ เตชะอร่ามวงศ์ 
 33.   สุพจน์ พลกุล 
 34.   นายจำลอง อินธิราช 
 35.   นายธัญวัจน์ ธนศักดิ์สินประภา  

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต