สำหรับกลุ่มเสี่ยง

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 1.   กุลิสรา พึ่งมีทรัพย์สกุล 
 2.   นางวรวิมล รุ่งวิทยา 
 3.   ธีรติพร จันทร์เพ็ง 
 4.   สุนิศา พริบไหว 
 5.   นางพรธิภา จันสุระวงษ์ 
 6.   นางเยาวลักษณ์ เรืองขจร 
 7.   สุรชัช จารุเพ็ง 
 8.   ศิริพร พิทักษ์รุ่งเรือง 
 9.   ปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ 
 10.   กฤษฎาพร นาคถนอม 
 11.   จีศรัญญ์ โตสุ 
 12.   ภูริชญา แดงสุวรรณ 
 13.   นางสาวปนัดดา ทุกข์จาก 
 14.   ราชันย์ สรศรี 
 15.   ขนิษฐา เฉียบสูงเนิน 
 16.   กริช อายุวัฒน์ 
 17.   ธงชัย เทียมแสง 
 18.   นางสาวรัตนาพร ทวีรักษ์ 
 19.   ศิระ แย้มคง 
 20.   สุภาวดี พฤกษวัน 
 21.   นายกิตติพงษ์ จันทร์เพ็ง 
 22.   ขนิษฐา กิจเจริญ 
 23.   น้องนุช มหาวัน 
 24.   อำไพ คำคล้าย 
 25.   สุดาวดี ปรีชา 
 26.   เขมิกา เหล่ากาวี 
 27.   นายคณุตม์ ดำนิล 
 28.   นางจันทนา แววนิล 
 29.   ชัยศิลป์ ศิริทิพย์สกุล 
 30.   นางสมหมาย หวังสุข 
 31.   น.ส สมจิต เหรียญณรงค์ 
 32.   นาย พนม ศรีปราชญ์ 
 33.   นาย ปิยะวัฒน์ เพชรนาคิน 
 34.   นายภูมินทร์ พิทักษ์กุล 
 35.   นางสาวพรเพ็ญ เทพธัญญะ 
 36.   จิราพร พูลสวัสดิ์ 
 37.   กัลยา กาลพันธ์นิตย์ 
 38.   น.สบุญเรือน เอี่ยมกาย 
 39.   นางสมปอง สว่างแสง 
 40.   พัฒนรัฐ เอี่ยมสำอางค์ 
 41.   พรภนา พึ่งเที่ยง 
 42.   ปิยนันท์ เกิดแก่น 
 43.   วรภรพัชญ์ วรพัชญ์ภรรย์ 
 44.   ศิริธร หงษ์จินดา 
 45.   นิพนธ์ บุญระมี 
 46.   นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณวาสิก 
 47.   กมลวรรณ อินธิจักร์ 
 48.   อรวรรณ ประกอบกิจ 
 49.   น.ส.สุภรัตน์ ชอบค้า 
 50.   เจือจันทร์ ปั้นสนธิ 
 51.   น.ส.อมรรัตน์ บุญถนอม 
 52.   สมพิศ มีเสมา 
 53.   รุ่งนภา ไทยศิลป์ 
 54.   บุญถนอม สังกุลนะ 
 55.   ปราณี ทองอยู่ 
 56.   นางอนุตรา ปิติธรรม 
 57.   นางเกณิกา ศุภพิไล 
 58.   กมลพรรณ บุญทวีสุข 
 59.   พัชรินทร์ จันทร์สิงห์ 
 60.   วรารัก ตั้งเซียน 
 61.   รัชนีกร ฐานะโชติ 
 62.   โกมนต์ คิดดีจริง 
 63.   นายวรวิทย์ ดวงมูลลี 
 64.   นางสาวฉันทนา หลิมเรือง 
 65.   นิรุตต์ เจียรงาม 
 66.   เดชา พงศ์วัฒนาชัย 
 67.   สุรภา เศรษฐาผล 
 68.   ศักดิ์ชัย รุ่งแจ้ง 
 69.   นางยุุพา คุณสมบัติ 
 70.   เอกชัย เอี่ยมอุดม 
 71.   นิตยา วังสอง 
 72.   อารยา เก่งธรรม 
 73.   จันทร์ทิพย์ นาคพิพัฒน์ 
 74.   นางสาวประมวญ อุทรักษ์ 
 75.   กุล บุญโต 
 76.   สุชาติ บุญโต 
 77.   พัตร ใจดีจริง 
 78.   ชาญชัย พึ่งเกิด 
 79.   บุญเลิศ ขาวพันธ์ 
 80.   วีระชน นาคพิพัฒน์ 
 81.   จันทร์ทิพย์ สำราญล้ำ 
 82.   นพรัตน์ พรหมพิทักษ์ 
 83.   สมบัติ อิ่มกะดี 
 84.   นิภาพร หลิมเรือง 
 85.   เหมันต์ เมฆแสน 
 86.   บุญเชิด บุญจันทร์ 
 87.   แสงเดือน จากหงษา 
 88.   สุพร บุญจันทร์ 
 89.   ฐาณมาศ คิรินทร์ 
 90.   สมลักษณ์ ลิมปตานนท์ 
 91.   นาย สุพจน์ ไลยรัตน์ 
 92.   น.ส.พิมพ์จุฬา รักษาภักดี 
 93.   ลัดดา แผลงศร 
 94.   จันทร์หอม ทองน้อย 
 95.   นันทิกานต์ พวงบุบผา 
 96.   สมร ถวิล 
 97.   วาสนา พันธุ์เพ็ญโสภณ 
 98.   จันทนา เงาระยับ 
 99.   น.ส.วิภาวัลย์ บุญนัน 
 100.   วรพรรณ ธุลีจันทร์ 
 101.   อินธนงค์ งอยผาลา 
 102.   ปทุมา หงิมเสงี่ยม 
 103.   ธันยาภัทร์ ชัยอนันต์มงคล 
 104.   จิตตรา เข็มทอง 
 105.   น้องใหม่ พลชัย 
 106.   ณัฏฐ์ปภัสร์ สังขดิษฐ์ 
 107.   วรรณวิภา โคมจันทร์ 
 108.   นีรวรรณ อิ่มกะดี 
 109.   เสรี กาญจนพงษ์พร 
 110.   นายสุขสันต์ เทียมแสง 
 111.   พาฝัน อินทรมงคล 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต