โครงการตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตา และแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต เวลา 08.30 - 14.00 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต