16 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกรชั้น 12 อาคารจอดรถ
ลงทะเบียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต