โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567 (เพิ่มเติม)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     ปัญหาโรคติดต่อ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและพฤติกรรม มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของเชื้อโรค การใช้ยาไม่ถูกต้องเกิดการดื้อ ต่อยาปฏิชีวนะ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมทั้งผลจากเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์ นำโรค และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญเหล่านี้เป็นสาเหตุให้โรคอุบัติใหม่ส่วนใหญ่มี ธรรมชาติที่ซับซ้อนยากต่อการจัดการและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิดเนื่องจากเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น เจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว เช่น โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคติดต่อทางระบบ หายใจ (ไข้หวัดใหญ่,ไวรัสซิกา) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทาง อาหารและน้ำ (อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่นๆ (มือ เท้า ปาก,ฉี่หนู) การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่จะต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสุขภาพ ภายใต้การมี ส่วนร่วมจากภาคท้องถิ่นและภาค ประชาชน วางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยการดำเนินงานในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ ในทุกระดับ เพื่อช่วยกันค้นหาปัญหาจึงจะ สามารถแก้ไขต้นตอของปัญหาการเกิดโรค ประชาชนจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและ สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ภายใต้ศักยภาพพื้นที่ของตนเองหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกระดับให้ความสำคัญกับปัญหา สุขภาพที่แท้จริงของพื้นที่เป็นหลัก สามารถเชื่อมโยงผสมผสานแนวคิด องค์ความรู้ เข้ากับบริบทของพื้นที่ จึงจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค มาตรการ 3 3 1 เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยภายใน 3 ชั่วโมงแรกสถานบริการสาธารณสุขรายงานโรคให้ รพ.สต. หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ และภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน รพ.สต. หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่สอบสวนโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและฉีดสเปรย์กระป๋องกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วย และ 1 วันหลังได้รับรายงาน อสม./อสส. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ่นสารเคมีกำจัดยุงที่บ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยทั้งในและนอกบ้าน และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค เทศบาลนครรังสิตงานป้องกันและควบคุมโรคตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ ได้มีแผนควบคุมยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมี รวมไปถึงสารเคมีทากันยุงและฉีดพ่นกำจัดยุง เพื่อใช้ในการดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคติดต่อตามฤดูกาล
    4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ
    4.3 เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    4.4 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
    - วางแผน มาตรการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
   ขั้นดำเนินการ
    - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อตามฤดูกาล
    - รายละเอียดแต่ละกิจกรรมมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ไวนิล สติ๊กเกอร์ ฯลฯ จัดทำแผนพ่นจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง รณรงค์กำจัด ลูกน้ำยุงลาย
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 84000  คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 651,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสารกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด จำนวน 50 ถุงๆละ 160 เม็ดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 160,000.00 บาท
- ค่าสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง จำนวน 30 ขวดๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000.00 บาท
- สเปรย์กำจัดยุง ขนาดบรรจุกระป๋องละ 600 ml ราคากระป๋องละ 100 บาท จำนวน 200 กระป๋อง เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- สเปรย์ไล่ยุง ขนาด 50 ml จำนวน 2,800 ขวดๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 420,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 651,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรค
    2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด สถานบริการสาธารณสุข ไม่มีภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย (CI = 0)
    3. ชุมชนมีจำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 (HI มากกว่าหรือเท่ากับ 10)
    4. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการป้องกันและควบคุมโรค มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต