โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     สายตาและการมองเห็น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ พัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพรวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการเรียนการศึกษาและโอกาสในการทำงานในอนาคต ซึ่งหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว ที่ผ่านมามีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะบกพร่องในด้านสายตา ซึ่งบางคนเป็นในระดับเล็กน้อยจนไปถึงมาก เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง ตาเข ตาขี้เกียจ หรือภาวะต้อต่างๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจนอาจทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาได้ การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย เพื่อค้นหาปัญหาด้านสายตาเป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาสายตาสามารถทำได้โดยการสวมแว่นตา และหากในรายที่มีความผิดปกติมากอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด เทศบาลนครรังสิตให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสายตาในเด็กนักเรียน จึงจัดทำโครงการ ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567 ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้รับแว่นตาในการแก้ไขปัญหาสายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการศึกษา ส่งผลต่ออนาคตที่ดีต่อไป

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
    4.2 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิตได้รับการตรวจยืนยันและได้รับการแก้ไขปัญหาการมองเห็นให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
    - ดำเนินการตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตา โดยทีมจักษุแพทย์และตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา รวมทั้งประสานความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต เพื่อส่งต่อการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาจากโรคทางตา
    - ดำเนินการตัดแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคลให้กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะผิดปกติของสายตา
    - มอบแว่นสายตาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านสายตา
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 400  คน
    นักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 9. อื่นๆ(ระบุ) ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตา
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       9. อื่นๆ(ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงส์มังกร สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 300,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจัดทำแว่นของกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสายตาสั้น-สายตาเอียง จำนวน 400 คนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- ค่าจัดทำแว่นของกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสายตายาว จำนวน 400 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4, ปากกา, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 300,000.00 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติทางสายตาได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่พบความผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง ได้รับการส่งต่อการรักษา

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต