โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567 (เพิ่มเติม)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนสุขภาพตำบล” หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) โดยมีเงื่อนไขบุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามแผนดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ของหน่วยจัดบริการ และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด และเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้จากการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย หรือผ้าอ้อมทางเลือกให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิตจึงจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) ตามแผนการดูแลรายบุคคล ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
    4.2 เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนค้นหากลุ่มเป้าหมาย
    - กำหนดช่องทางรับแจ้งกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อจาก สปสช. อสม. ญาติ ประชาชน ฯลฯ
    - ค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Caremanager) และหรือบุคลากรสาธารณสุข สำรวจตามรอบประเมินผลการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลของชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิ
    - ค้นหา/สำรวจบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่โดยพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติผู้จัดการการดูแลระยะยาวฯ หรือบุคลากรสาธารณสุข ทำการประเมินหรือใช้ข้อบ่งชี้ทางแพทย์ประกอบการค้นหา/สำรวจ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกตามแผนการดูแล
    - นำส่งผ้าอ้อมฯให้กับกลุ่มเป้าหมายและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้าอ้อมฯ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 100  คน
    กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 100 คน
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.6 สนับสนุนฯ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ * [ข้อ 10 (6)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       8. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึงพิง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สิ้นสุด 15 กันยายน 2567

8. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 359,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 30 คนๆละ 5 ชิ้นต่อวัน ราคาชิ้นละ 6 บาท จำนวน 124 วัน เป็นเงิน 111,600.00 บาท
- ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับและผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 70 คนๆละ 3 ชิ้นต่อวัน ราคาชิ้นละ 9.50 บาท จำนวน 124 วัน เป็นเงิน 247,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359,400.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ ครบทุกหมู่ ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
    2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต