โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือ กลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และประกาศฉบับเพิ่มเติม การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องอาศัย กระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นการ กระตุ้นชุมชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพของตน คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน เป็นผู้ขับเคลื่อนและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อข้อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเครือข่าย

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และ สร้างช่อง ทางการเข้าถึงกองทุน
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณา กลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
    - จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ
    - พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.11 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  จำนวน 300  คน
    คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเครือข่าย
   กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุม / ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ / ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ /ค่าเช่า ฯลฯ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

8. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต และพื้นที่ศึกษาดูงาน

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,346,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุน ชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือพิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวัน /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าตอบแทนการประชุม เป็นเงิน 250,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ เป็นเงิน 445,200.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ หมึกพิมพ์ antivirus เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 6 ค่าเช่า domain/hosting ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 25,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,090,200.00 บาท
กิจกรรมที่ 7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000.00 บาท
- โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4200 บาท เป็นเงิน 8,400.00 บาท
- โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 80,400.00 บาท
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (2วัน 1 คืน)กลุ่มเป้าหมาย 56 คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 9 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 56 คนๆ 100 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 11,200.00 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ 45 ที่นั่ง 1 คันๆละ 15,000 บาท /วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 56 คน (750บาท/คืน) จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 42,000.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 56 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 44,800.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอาหารอาหารไม่ครบมื้อ 56 คนๆละ 300 บาท 1 วัน เป็นเงิน 16,800.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) จ่ายตามระยะทางจริง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 175,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,346,200.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตอยู่ในระดับ A+

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ  หน่วยงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต