โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     "การตั้งครรภ์" หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วัย ภาวะ ด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความสุขให้กับครอบครัวของหญิงนั้นๆ แต่ถ้าหากเกิด ขึ้นกับผู้ที่ยังเป็น "เด็กหญิง" ซึ่งมีอายุระหว่าง 12 - 19 ปีก็มักก่อเกิดปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัว เด็กเอง และครอบครัว มีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าสภาวะการ ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรก่อนวัยอันควรของหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 - 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือท้องวัยทีน คือ การตั้งครรภ์เมื่ออายุ 19 ปี หรืออ่อนกว่านี้ พบร้อยละ 10 – 30 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ของทุกประเทศทั่วโลก ใน 10 ปี มานี้เอง ท้องในวัยทีนในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นกว่าร้อยละ 20 ในปัจจุบัน(ข้อมูลจำนวนและอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ราย 5 เดือน ปีงบประมาณ 2559) นอกจากนั้นอายุของคุณแม่วัยทีนนับวันยิ่งน้อยลงต่ำสุดพบเพียง 12 ปี ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการท้องในวัยทีน ได้แก่ ฐานะยากจน เล่าเรียนน้อย ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็น ปัจจัยที่แก้ไขได้ยาก แต่มีปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะแก้ไขได้ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ท้องในวัยทีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว คือ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั่นเอง วัยรุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 12 – 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ มีการพัฒนาทางร่างกาย โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ จนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ พบว่าวัยรุ่นอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตัวเอง รวมถึงขาดทักษะในการ ดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่าง ๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้พฤติกรรม เสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้งเถื่อน การคลอดบุตร ทั้งที่มีอายุน้อย การติดเชื้อ HIV ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยในปัจจุบัน ตัวเลขวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอาคเนย์ และมีอัตราส่วนสูง กว่าวัยรุ่นในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด 12 ปี และไม่เกิน 19 ปี เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้โรงเรียนมัธยมนครรังสิตจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนิน โครงการฝึกอบรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
    4.2 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรอบรม และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
   ขั้นดำเนินการ
    - ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงสื่อเรื่องเพศ
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เรื่องเพศและวิธีการปฏิเสธเรื่องเพศ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 644  คน
    - นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 624 คน - กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน - กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 105 คน - กลุ่มที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 93 คน - กลุ่มที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 90 คน - กลุ่มที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 94 คน - กลุ่มที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 คน - ครูโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 20 คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 72,740.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวนวันละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท (6 รุ่น) เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน จำนวนวันละ 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท (6 รุ่น) เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 644 คน (6 รุ่น) 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 45,080.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x4 ตรม.ๆละ 165 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 660.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,740.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจนจบหลักสูตร
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายสรวุฒิ จิ๋วกร่าง หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต