โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงเรียนธัญบุรี ปีงบประมาณ 2566

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป

3.หลักการเหตุผล
     ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต และกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ โรงเรียนธัญบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในข้างต้น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลนครรังสิต และโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดโครงการ แบ่งหน้าที่ กำหนดงบประมาณที่ใช้ และเสนอวิทยากร
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อกองทุนหลักสุขภาพเทศบาลนครรังสิต และรออนุมัติโครงการ
   ขั้นดำเนินการ
    - ติดต่อวิทยากร จากโรงพยาบาลบางประกอก 2 - รังสิต
    - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ ในวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 100  คน
    ตัวเเทนนักเรียน ห้องเรียนละ 2 คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด 29 กันยายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 28,850.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน มื้อละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ 1 ตัว ราคาตัวละ 9,250 บาท เป็นเงิน 9,250.00 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย จำนวน 1 คน ๆ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน 3 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,850.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายปรมะ กสิณกรณ์ หน่วยงาน งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต