โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนธัญบุรี

3.หลักการเหตุผล
     สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียน เพราะการที่เด็กและเยาวชน มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพ เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม เอาใจใส่ดูแลตนเอง มีพลานามัยสมบูรณ์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนธัญบุรี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จึงมีการสร้างสุขลักษณะนิสัย ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งสร้างนักเรียนจิตสาธารณะด้านการบริการดูแลสุขภาพผู้อื่น การให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่ถูกต้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สนับสนุนให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และเสียสละเวลา ช่วยเหลือบริการเพื่อนนักเรียนด้วยกัน อันนำไปสู่การพัฒนาครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้นักเรียนทราบถึงบทบาทผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
    4.2 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนได้
    4.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน
    4.4 เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาโรงเรียนนำสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ
    - ประชุม วางแผนดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
    - ประเมินผลการดำเนินงานโดยการตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค๊ต
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 100  คน
    นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 16,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 ท่าน ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์(กระดาษบรู๊ฟ , ปากกาไวท์บอร์ดสี) เป็นเงิน 1,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวณัฏฐา อวนมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย หน่วยงาน โรงเรียนธัญบุรี
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต