โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนดวงกมล

3.หลักการเหตุผล
     โรคเหาเป็นโรคที่พบบ่อยมากในเด็กนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา โดยพบว่ามีนักเรียนหญิงที่ติดเหา ประมาณร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาทั้งหมด ซึ่งการดูแสความสะอาดร่างกายในเด็กวัยเรียน เป็นสิ่งสำคัญ เฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดบริเวณศีรษะ ทั้งนี้เหาเป็นแมลงขนาดเล็กไม่มีปีกเป็นตัวเบียดเบียนกัด หนังศีรษะ และดูดเลือดเป็นอาหารโดยอาศัยบนศีรษะที่ไม่สะอาด เหามักจะระบาดและแพร่กระจายในกลุ่มนักเรียน วัยประถมศึกษา อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๖-๑๔ ปี เหาเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ทำให้ขาดสมาธิในการเรียน และเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและคนทั่วไป รวมทั้งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ด้วย เหาเป็นโรคที่รักษาได้ง่าย ด้วยการดูแสรักษาความสะอาดบนศีรษะอย่างสม่ำเสมอ เหาเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายทั้งระหว่างนักเรียนกับ นักเรียนและนักเรียนกับบุคคลในครอบครัว การแก้ไขปัญหาเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคเหาในโรงเรียน คือต้อง กำจัดเหาและปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องจริงจังกับการดูแลความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะ งานอนามัยโรงเรียนดวงกมล ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการกำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเด็กวัยเรียนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาให้นักเรียน
    4.2 เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิคภาพและสมาธิต่อการเรียนที่ดี

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจคัดกรองนักเรียนในเรื่องเหาแต่ละชั้นเรียน และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลของการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - แจกใบความรู้เรื่องโรคเหาให้กับครูประจำชั้นเรียน เพื่อนำแจกผู้ปกครอง
    - แจกแชมพูกำจัดเหาให้กับนักเรียนที่ตรวจพบว่าเป็นเหา คนละ 2 ซอง ในระยะเวลา 2 เดือน
    - ตรวจและติดตามประเมินผลเดือนละ 1 เดือน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 370  คน
    นักเรียนหญิงโรงเรียนดวงกมล ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   กิจกรรม : 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,080.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ (ห่อละ150 บาท จำนวน 100 ใบ) จำนวน 4 แพ็คๆ 150 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหา ขนาด 20 ml.( ซองละ24บาท/คนละ2 ซอง/2เดือน รวม740ซอง) นักเรียน 370 คน เป็นเงิน 17,760.00 บาท
- ถุงมือแพทย์ 100 ชิ้น กล่องๆละ 240 บาท จำนวน 3 กล่อง เป็นเงิน 720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,080.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่พบเหาในระยะเวลา 3 เดือน

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์ หน่วยงาน โรงเรียนดวงกมล
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายสันทัด ปล่องทอง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต