โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวในข้างต้น จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้นักเรียนและครูเข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และ บุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
    4.2 เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน CPR และการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินได้ อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่ เกิดภายในโรงเรียน

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - โรงเรียนมัธยมนครรังสิตร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากรอบรม และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ
   ขั้นดำเนินการ
    - แนะนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    - การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าซ็อต
    - สอน/สาธิตการทำ CPR ฟื้นคืนชีพ
    - ฝึกการปฎิบัติการทำ CPR ฟื้นคืนชีพ
    - การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
    - การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
    - การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีจมน้ำ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 644  คน
    - นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 624 คน - กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 150 คน - กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 105 คน - กลุ่มที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 93 คน - กลุ่มที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 90 คน - กลุ่มที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 94 คน - กลุ่มที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 คน - ครูโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 20 คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 5 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 9 มิถุนายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 72,740.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวนวันละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท (6 รุ่น) เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน จำนวนวันละ 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท (6 รุ่น) เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 644 คน (6 รุ่น) 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 45,080.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5x4 ตรม.ๆละ 165 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 660.00 บาท
รวมเป็นเงิน 72,740.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,740.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจนจบหลักสูตร
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต