โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2566 (เพิ่มเติม)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปรับตัวที่เหมาะสมกับวัย และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
    4.2 เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 30  คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3
   กิจกรรม : 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตร

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 23,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565 การให้ความรู้เรื่องโรคประจำถิ่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน มกราคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน มีนาคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2566 การให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2566 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์โดยวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2566 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,100.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ป้องกันได้
    2. สมาชิกให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมของชมรม และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางนพพา บุญพร หน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายชั้น รักสูงเนิน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต