โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการมนตราบำบัด

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข

3.หลักการเหตุผล
     การปฏิบัติสมาธิ คือ เทคนิคการฝึกระบบประสาทสัมผัสให้รับรู้สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ หูตา จมูก ลิ้น การเคลื่อนไหว และความนึกคิด พร้อม ๆกัน เป็นการนําประสาทสัมผัสมาสมาธิกันและ กัน การปฏิบัติสมาธินั้น พระธรรมวิสุทธิกวี8 ได้บรรยายไว้ในหนังสือ “รู้ตัว รู้ใจ ก็ไปนิพพาน ทางแห่งความสุข” ว่า ในการปฏิบัติสมาธิขั้นต่างๆ นั้น จะปรากฏออกมาเป็นคลื่นสมอง 5 คลื่นใหญ่ คือ 1) คลื่นเบต้า คือ คลื่นสมองของคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิ 2) คลื่นอัลฟา คือ คลื่นสมองของคนที่เริ่มฝึกสมาธิ 3) คลื่นเธต้า คือ คลื่นสมองของคนที่จิตสงบเข้าไปมากจนถึงขั้นสมาธิเริ่มจะแนบแน่น 4) คลื่นเดลต้า คือ คลื่นสมองของคนที่มีจิตสงบมากขึ้น 5) คลื่นคอสมิก คือ คลื่นสมองของคนที่มีจิตใจสงบมากเป็นสมาธิขั้นสูง การฝึกปฏิบัติสมาธิที่เกิดคลื่นสมองอัลฟาหรือคลื่นสมองต่ำสมองจะส่งคลื่นที่มีพลังสูง กว้าง ลึก ช้า สงบ ออกมา ส่งผลให้สมองซีกซ้าย และซีกขวาทํางานอย่างสมดุล ร่างกายและจิตใจจะมีความผ่อนคลายสูง ไม่มีความวิตกกังวลหรือความเครียด ชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข เห็นความสำคัญในวิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วย เทคนิคสมาธิ บำบัด SKT เพื่อเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ จึงเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วยเทคนิคสมาธิ บำบัด SKT
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้และถ่ายทอดวิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร
    - ประชุมคณะกรรมการ อพส.. มอบหมายงาน และจัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วยเทคนิคสมาธิ บำบัด SKT
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 210  คน
    สมาชิกชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข 200 คน วิทยากร 3 คน ผู้สังเกตการณ์/จ้าหน้าที่กองทุน 7 คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงษ์มังกร

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 48,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 210 คนๆ 70 บาท เป็นเงิน 14,700.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 210 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 17,850.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มฯลฯ เป็นเงิน 9,450.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT
    2. ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้และถ่ายทอดวิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า น.ส.ณิชาปวีณ์ ธาราภูดิศ หน่วยงาน ชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายชั้น รักสูงเนิน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต