โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อบรมเชิงปฏิบัติการมนตราบำบัด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วยเทคนิคสมาธิ บำบัด SKT
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้และถ่ายทอดวิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT
    1.2.2 ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้และถ่ายทอดวิธีการออกกำลังกายแบบจิตประสานกาย ด้วยเทคนิคสมาธิบำบัด SKT
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 210 คน
    สมาชิกชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข 200 คน วิทยากร 3 คน ผู้สังเกตการณ์/จ้าหน้าที่กองทุน 7 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร
    - ประชุมคณะกรรมการ อพส.. มอบหมายงาน และจัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วยเทคนิคสมาธิ บำบัด SKT
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมหงษ์มังกร

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 48,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน 210 คนๆ 70 บาท เป็นเงิน 14,700.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 210 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 17,850.00 บาท
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มฯลฯ เป็นเงิน 9,450.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มีการนำแนวการออกกำลังกายแบบจิตประสานกายด้วยเทคนิคสมาธิ บำบัด SKT ไปใช้ในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข


( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต