โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ นาฏลีลานครรังสิต ปี 1

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มนาฏลีลานครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     นาฎลีลาอยู่ในกลุ่มการเต้นที่เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมาธิและการจดจำ ประโยชน์ของการเต้นจึงไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย กลุ่มนาฏลีลานครรังสิต จึงเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำการทำโครงการ
    - ประชุมวางแผนเลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมวางแผนการทำโครงการและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ติดต่อผู้นำออกกำลังกาย
    - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และสำเนาบัตรประชาชน
    - จัดทำตารางกำหนดวันเวลาการออกกำลังกาย
    - เขียนเอกสารประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - บันทึกการขอโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิมพ์แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยนาฎลีลา ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. สถานที่ : ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนในชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยนาฏลีลา

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 คน จำนวน 108 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่าเครื่องเขียน,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวจริยาพร แซ่อึ้ง หน่วยงาน กลุ่มนาฏลีลานครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางเพ็ญสันต์ ดีพิจารณ์ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธาน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต