โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ พิลาทิสเพื่อสุขภาพ

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ

3.หลักการเหตุผล
     เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากทาง กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. เพื่อนำงบมาใช้ในการจัดจ้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มานำในการออกกำลังกายแนวพิลาทิส

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วย พิลาทิส อย่างสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อปรับสมดุลให้กับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ลดปัญหาการพลัดตกหกล้ม

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วางรูปแบบการทำงานโครงการพิลาทิส
    - 2. จัดหาจัดจ้างผู้นำในการออกกำลังกาย
    - 3. ขอใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมนี้ (ห้องโยคะฟิตเนส มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี )
    - 4. กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สมาชิกทราบ
    - 5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในกิจกรรมนี้
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วย พิลาทิส ที่ห้องโยคะ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20  คน
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยพิลาทิส ( กล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวให้แข็งแรง)
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       8. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องโยคะศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายเดือน ธ.ค.2565-เดือนสิงหาคม2566 เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของสมาชิกมาร่วมออกกำลังกายอย่างน้อย 65 ครั้ง
    2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกไม่มีปัญหาการพลัดตกหกล้ม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า น.ส.รสสุคนธ์ เพ็ชรคง หน่วยงาน กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายวิชัย ผลพานิชเจริญ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานโครงการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต