โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      พิลาทิสเพื่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วย พิลาทิส อย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อปรับสมดุลให้กับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ลดปัญหาการพลัดตกหกล้ม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของสมาชิกมาร่วมออกกำลังกายอย่างน้อย 65 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกไม่มีปัญหาการพลัดตกหกล้ม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วางรูปแบบการทำงานโครงการพิลาทิส
    - 2. จัดหาจัดจ้างผู้นำในการออกกำลังกาย
    - 3. ขอใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมนี้ (ห้องโยคะฟิตเนส มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี )
    - 4. กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สมาชิกทราบ
    - 5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในกิจกรรมนี้
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วย พิลาทิส ที่ห้องโยคะ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องโยคะศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายเดือน ธ.ค.2565-เดือนสิงหาคม2566 เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกไม่มีปัญหาการพลัดตกหกล้ม
    2. สมาชิกมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
     8. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยพิลาทิส ( กล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวให้แข็งแรง)

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ


นายวิชัย ผลพานิชเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานโครงการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต