โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะกายใจผู้สูงวัย

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีการสร้างสุขภาพจิตที่ดี และสามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
    4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ตามรูปแบบวิถีพื้นเมือง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมหารือคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - จัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 800  คน
    สมาชิกชมรมผู้สุงอายุเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ สวนสนุกดรีมเวิลด์

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 439,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 800 คนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2มื้อ) 800 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 ชั่วโมง 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่ม 14 กลุ่ม ๆ ละ 1 คนละ 5 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 84,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์สร้างสุขภาพ คนละ 80 บาท เป็นเงิน 64,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,200.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจตนเอง
    2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำเอาวิธีเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ตามรูปแบบวิถีพื้นเมือง ไปทำดำเนินการต่อในการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวจีราภรณ์ จิตพยัค หน่วยงาน ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายชั้น รักสูงเนิน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต