โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต (การพัฒนาศักยภาพ)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถบันทึกโครงการขอสนับสนุนงบประมาณได้เอง
    1.1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
    1.1.4 เพื่อจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี พ.ศ.2567
    1.1.5 เพื่อพัฒนาโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนที่ สปสช.กำหนด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของผู้ขอสนับสนุนงบประมาณสามารถบันทึกโครงการได้เอง
    1.2.3 ร้อยละ 20 ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการบริหารจัดการกองทุน ฯ
    1.2.4 มีแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตปี 2567
    1.2.5 โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตสอดคล้องกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนที่ สปสช.กำหนด
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 250 คน
    กลุ่มเป้าหมาย 10(1)-10(3) ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กองทุนฯ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชาสัมพันธ์และสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนในการใช้โปรแกรม ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
    - ประสานทีมวิทยากร สปสช.เขต 4 เกี่ยวกับสาระการฝึกอบรม
    - เสนอโครงการขอความเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุน
    - กรณีการจัดอบรมจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิขกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน 4 รุ่นๆละ 50 คน อบรมรุ่นละ 1 วัน
    - กิจกรรมที่ 2 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ
    - กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนที่ สปสช.กำหนด
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิตและพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,199,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ จำนวน 4 รุ่น (กลุ่มเป้าหมาย 10(1) -10(3) 50 คน เจ้าหน้าที่ผู้จัดและวิทยากร 10 คน)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 4 รุ่น เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆละ 5 ชั่วโมง ๆ 600 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 36,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน คนละ 70 บาท 60 คน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 16,800.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 85บาท 60 คน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 20,400.00 บาท
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน/วัน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชมงคลธัญบุรี วันละ 5,000 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A 4 ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 165,600.00 บาท
กิจกรรมที่ 2
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 100,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 3 แผนสุขภาพกองทุน กลุ่มเป้าหมาย 180 คน
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ 45 ที่นั่ง 5 คันๆละ 15,000 บาท จำนวน 2วัน เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (กระดาษ A4,ปากกา,แฟ้ม,กระดาษฟลิปชาร์ท ฯลฯ) เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 6 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่ากระเป๋าผ้า ใบละ 100 บาท จำนวน 200 ใบ เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 200 คน (750 บาท/คืน) จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 200 คนๆละ 300 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 200 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 160,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 628,000.00 บาท
กิจกรรมที่ 4
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) จ่ายตามระยะทางจริง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- พัฒนาโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ให้สอดคล้องกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนที่ สปสช.กำหนด เป็นเงิน 296,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 306,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ และสามารถบันทึกโครงการในระบบได้
    2. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ กองทุนฯ มีศักยภาพในการบริหารกองทุนสำเร็จตามเป้าหมาย
    3. มีแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
    4. โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต สามารถปฏิบัติการได้สอดคล้องกับโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนที่ สปสช.กำหนด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
     7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) บริหารจัดการกองทุน

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต