โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์
    1.1.2 เพื่อลดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่โดยสารรถจักรยานยนต์ใส่หมวกนิรภัย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    นักเรียน 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการ
    - - ประชุมชี้แจงและประสานงาน
    - - วางแผนการดำเนินงาน
    - - จัดทำโครงการ
    - - เสนอขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ
    - - มอบหมายงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. สำรวจความพร้อม
    - 2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการโรงเรียนปลอดภัย
    - 3. จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
    - -กิจกรรมการสวมหมวกนิรภัย 100 %
    - -ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดหาผู้รับผิดชอบโครงการ
    - -จัดหางบประมาณในการจัดทำโครงการ
    - -จัดทำประกาศแจ้งผู้ปกครอง
    - -ติดป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในรัศมี โรงเรียน 200 เมตร
    - - กิจกรรมสารวัตรจราจร คัดเลือกตัวแทนสารวัตรจราจร เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
    - - จัดการประชุมผู้ปกครอง - จัดทำเอกสารให้ความผู้ปกครอง - จัดทำแผนองทางกช่ารเดินรถที่ถูกต้อง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 8,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- - ปลอกแขนสำหรับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม 30 ชิ้น เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- - ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนคนละ 2 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน 2 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- - ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 150*200 cm) 2×500 เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. 1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่สารวัตรอาสาจราจรนักเรียนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต