โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้มารดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและทารกหลังคลอด
    1.1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดรวมไปถึงครอบครัวให้เป็นไปในทางบวก มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร และการเลี้ยงดูทารกการให้นมแม่และอาหารเสริมลูกเป็นอย่างดี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของมารดาหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและทารก
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
     มารดาและทารกหลังคลอดที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมารดาและทารกหลังคลอดที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานทีมเครือข่ายสร้างสุขภาพโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เพื่อส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย
    - ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
    - ประเมินผลการดำเนินงาน
    - สรุปผลการดำเนินงาน
    - รายงานผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 70,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเด็ก (เพื่อสาธิตการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเด็กทารก เช่น สบู่เด็ก แชมพูเด็ก หวีผมเด็ก แป้งเด็ก สำลี ผ้ายางกันเปียก อุปกรณ์ทำความสะอาดสะดือเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น )จำนวน 20 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ถุงเก็บน้ำนมแม่ขนาด 4 ออนซ์ จำนวน 100 แพคๆละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ชุดเยี่ยมมารดาหลังคลอด เช่น นมสำหรับหญิงหลังคลอด ขนาด 180 มล. จำนวน 2 แพค เยี่ยมจำนวน 3 ครั้ง/คน จำนวน 20 คน รวมเป็น 120 แพคๆละ 320 บาท เป็นเงิน 38,400.00 บาท
- ผ้าคลุมให้นม จำนวน 20 ผืนๆละ 450 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ปากกา ดินสอ กระดาษA4 1 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
     7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต