โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2566

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพที่ถูกต้อง มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรมในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
     สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่5

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
    - วันที่ 20 ตุลาคม 2565 การให้ความรู้เรื่องลดปวด คอ บ่า ไหล่ในผู้สูงอายุ
    - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 การให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
    - วันที่ 20 มกราคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน
    - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์โดยวิทยากร
    - วันที่ 20 มีนาคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก
    - วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
    - วันที่ 20 มิถุนายน 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และวันที่ 21 สิงหาคม 2566 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ลานข้างศูนย์บริการสาธารณสุข5

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 85,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (กระดาษ A4,ปากกา,ดินสอ,แม็กและลูกแม็ก ฯลฯ) เป็นเงิน 3,900.00 บาท
รวมเป็นเงิน 3,900.00 บาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 การให้ความรู้เรื่องลดปวด คอ บ่า ไหล่ในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,200.00 บาท
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 การให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,200.00 บาท
วันที่ 20 มกราคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 60 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 3,900.00 บาท
รวมเป็นเงิน 14,100.00 บาท
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์โดยวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 60 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 3,900.00 บาท
รวมเป็นเงิน 14,100.00 บาท
วันที่ 20 มีนาคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,200.00 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,800.00 บาท
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 60 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 3,900.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 14,100.00 บาท
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,100.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพมากขึ้น มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่5


นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่5

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต