โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2566

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กับสภาพร่างกาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต และวิทยากร ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพในจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารอเนกประสงค์ วัดแสงสรรค์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 195,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (กระดาษ A4,ปากกา,ดินสอ,แม็กและลูกแม็ก ฯลฯ) เป็นเงิน 9,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 9,750.00 บาท
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 การให้ความรู้เรื่องลดปวด คอ บ่า ไหล่ในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 21,000.00 บาท
วันที่ 19 มกราคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 150 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 9,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,750.00 บาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์โดยวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 150 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 9,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,750.00 บาท
วันที่ 17 มีนาคม 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 การให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,600.00 บาท
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 150 คนๆละ 65 บาท เป็นเงิน 9,750.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 30,750.00 บาท
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่6
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่6


นายประชา ไกรเลิศ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต