โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)

3.หลักการเหตุผล
     ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริโภคอาหารของครอบครัวและเด็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่างมาก การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีวิตทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโรคอาหารประเภทอาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรรูป เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้เด็กก่อนวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยพบว่าเด็กอ้วนมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ในอนาคต เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด ฯลฯ ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    4.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) ได้รับการดูแลแก้ไข

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมวางแผนดำเนินงาน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรม และขอความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องเสียงในการดำเนินกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมทางกายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเปิดเครื่องเสียง และนำเด็กออกกำลังกาย
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 20  คน
    เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ และโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สิ้นสุด 8 กันยายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องเสียงและลำโพงขนาดเล็ก 1 ชุด เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมาย (อ้วน) ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม และมีน้ำหนักที่ลดลง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางชญานี ชูแก้ว หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางเจริญศรี บุญสุกล ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต