โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แฮปปี้โยคะ03

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การออกกำลังกายด้วยโยคะ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญไม่เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
    - จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและหาแนวทางเพื่อจัดทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดจ้างผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อดำเนินการเป็นผู้ฝึกสอนโยคะ
    - ออกกำลังกายด้วยโยคะ ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. รวม 104 วัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 32,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 104 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 31,200.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ A4และอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยโยคะอย่างสม่ำเสมอ
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มแฮปปี้โยคะ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มแฮปปี้โยคะ


นางอรภรรณ กมลพรรณพร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มแฮปปี้โยคะ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต