โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการออกกำลังกายด้วยโยคะอย่างถูกต้องภายใต้การแนะนำของผู้นำออกกำลัง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยโยคะ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. รวม 138 ชั่วโมง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกกลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการฯ
    - เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการอบรม .
    - ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายโยคะ จำนวน 108 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์ ชั้น 9 อาคารลานจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ เเฟ้ม ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 108 ชั่วโมงๆละ300บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยโยคะอย่างถูกต้อง
    2. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยวิธีการโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต


นาง จันทิวา อาติเกิด ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต