โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกาย
    1.1.2 เพื่อลดรอบเอวสำหรับผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน รอบเอวลดลง 5-10 เซนติเมตร
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    คนในพื้นที่ละเเวกใกล้เคียง และคนในซอยซอยรังสิต - ปทุมธานี 8

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของคนในชุมชนโดยการนัดประชุม
    - เขียนโครงการ นำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
    - ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - นัดวันประชุม และเลือกประธาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- นัดประชุม ปรึกษา วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - จัดหา และ ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่ทราบ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00-19.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ สวนสาธารณะ ซอยรังสิต ปทุมธานี 8

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ เเฟ้ม ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ สายวัด ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 108 ชั่วโมงๆละ 300บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    2. ประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน รอบเอาลดลง 5-10 เซนติเมตร

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8


นาย ดนัย อาติเกิด ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต