โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2566

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้

3.หลักการเหตุผล
     บาสโลปเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมาธิและการจดจำ ประโยชน์ของการเต้นจึงไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย กลุ่มไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลปศูนย์การเรียนรู้ จึงเสนอโครงการนี้เพื่อขอสนับสุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายสามารถลดน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ลง 1-2 กิโลกรัม

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจความต้องการของประชาชนสำหรับโครงการต่อเนื่องและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการทำโครงการ
    - ประสานงานเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำการทำโครงการ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ขออนุญาตใช้สถานที่ทำกิจกรรมตามโครงการ
    - ติดต่อผู้นำออกกำลังกาย
    - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สำเนาบัตรประชาชน ตารางวันเวลาออกกำลังกาย
    - จัดทำเอกสารประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - บันทึกข้อมูลการขอโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิมพ์แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์และบาสโลป ทุกวันจันทร์,ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 22,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 71 ชม.ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 21,300.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์,ถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม ป้ายไวนิล ขนาด 1.50x2.00 ม. เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,300.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายลดน้ำหนักได้ 2-3 กิโลกรัม
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการร่วมออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางบุษรา อุณหะ  หน่วยงาน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางภรฌ์พรรณ นภากูล ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานโครงการไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต