โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่อย่างสม่ำเสมอ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง
    1.2.2 ร้อย 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจการออกกำลังกายด้วยลีลาศ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและทำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานผู้นำออกกำลังกาย สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. และ วันอังคาร 10.00-11.00 ณ เทศบาลนครรังสิต ชั้น10(ลานจอดรถ)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต ชั้น10(ลานจอดรถ)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 78 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 23,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นไวนิล ปากกา กระดาษ และอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    2. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ลีลาศเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยลีลาศ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ลีลาศเทศบาลนครรังสิต


นางพัฒน์นรี จิตต์ตระกูล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต