โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โยคะอยู่เจริญ 2566

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การออกกำลังกายด้วยโยคะ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 54 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ไม่มีการบาดเจ็บ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
    - จัดประชุมเพื่อระดมความคิด และหาแนวทางเพื่อจัดทำโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
    - จัดจ้างผู้นำการออกกำลังกาย เพื่อดำเนินการเป็นผู้ฝึกสอนโยคะ
    - ดำเนินงานโครงการ โดยจัดให้มีการออกกำลังกายด้วยโยคะ 3 วัน/สัปดาห์ ทุกวันอังคาร ,วันพฤหัสฯ และวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น. รวม 108 ชั่วโมง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนอยู่เจริญ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 108 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ แฟ้ม ทีเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ น้ำหมึกพิมพ์ ค่าป้ายไวนิล ไม้กวาด ไม้ถูพื้นฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โยคะอยู่เจริญ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยโยคะ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โยคะอยู่เจริญ


นางคนึงนิตย์ วัฒนพิศิษฐ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม โยคะอยู่เจริญ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต