โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ รำไท้​เก๊ก​ลีลาไม้พอง

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     ไทเก๊กเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ลักษณะของชี่กง คือ การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่วงท่าที่ช้าและละเอียดอ่อน ซึ่งจะช่วยฝึกร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน คนบางส่วนจึงเชื่อว่าไทเก๊กส่งผลดีต่อสุขภาพ อย่างช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า ลดความเครียด และลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า การออกกำลังรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแบบแพทย์แผนจีน ไทเก๊กเป็นการฝึกที่ไม่ซับซ้อน แต่ใช้สมาธิสูง เราสามารถพบเห็นการฝึกรำมวยในลักษณะนี้ในกลุ่มของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการฝึกที่ค่อนข้างปลอดภัยและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยกว่าการฝึกแบบอื่น ซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุเนื่องจากมีภาวะเสื่อมของโรคกระดูกและข้อ ชมรมรำมวยจีนไทเก๊กรังสิต จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการออกกำลังกายโดยการรำไท้เก๊กไม้พอง เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และฝึกสมาธิ
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกายด้วยไทเก๊กอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้นำออกกำลังกาย

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจ​ความต้องการ​ของประชาชน​ใน​เขตเทศบาล​นคร​รังสิต​และ​จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป​ในการทำโครงการนี้
    - นำข้อมูล​สุขภาพ​และ​วางแผน​ดำเนิน​โครงการ​ฯ
    - ปรึกษา​เจ้าหน้าที่​พยาบาล​เทศบาลนคร​รังสิตใน​การเขียน​โครง​การนำเสนอ​ขอ​อนุมัติ​งบกองทุน​หลักประกัน​สุขภาพ​เทศบาลนคร​รังสิต​
   ขั้นดำเนินการ
    - ประ​ชุม​วางแผน​ดำเนินการ​และมอบหมาย​งานให้ผู้ดำเนินการ​
    - ประสานครูผู้นำ​ในการออกกำลังกาย
    - ประสานติดต่อสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกาย​
    - ดำเนินกิจกรรมระหว่าง​เดือนธันวาคม​ปี2565ถึงเดือนสิงหาคมปี​2566​ ณ.สถานที่​ลานจอดรถ​ชั้น​10​เทศบาลนคร​รังสิต​ ทุกวันจันทร์​ วันอังคารและวัน​ศุกร์​เวลา​15.30​-18.00น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    กลุ่มชมรมไท้​เก๊ก​รังสิต​และประชาชนทุกเพศทุกวัย​ใน​เขตเทศบาล​นคร​รังสิต​และ​พื้นที่​ใกล้เคียง​
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกาย​ด้วยไท้​เก๊ก​

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ณ.สถานที่​ลานจอดรถ​ชั้น​10เทศบาลนคร​รังสิต​

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 43,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 108 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่าคุรุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมค่ากระดาษเอสี่ ค่าปริ้นท์งาน ค่าฟิวเจอร์บอรด์/ป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,400.00 บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
    2. กลุ่มเป้าหมายมีแกนสมดุลแข็งแรงมั่นคงขึ้น ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก หกล้ม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางภัสรา ผ่องพิริยะกุล หน่วยงาน กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสายพิณ เป็ง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชมรมไท้​เก๊ก​รังสิต​

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต