โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ความรู้วิธีการป้องกันและสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันการติดเชื้อ
    1.1.2 เพื่อสนับสุนอุปกรณ์ในการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคมีอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 85600 คน
    โรงเรียน สำนักงาน และประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - จัดทำโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยผ่านช่องทาง Social
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ และ ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง
    - กิจกรรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
    - กิจกรรมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมโรค
    - กิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 4,595,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 กล่องๆละ 100 บาท เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัยเด็ก จำนวน 10,000 ชิ้นๆละ 9 บาท เป็นเงิน 90,000.00 บาท
- ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 50 กล่องๆละ 300 บาท เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 25,000 ขวดๆละ 85 บาท เป็นเงิน 2,125,000.00 บาท
- ชุดตรวจ ATK แบบ 2 in 1 จำนวน 20,000 ชิ้นๆละ 85 บาท เป็นเงิน 1,700,000.00 บาท
- เจลแอลกอฮอล ขนาด 50 ml จำนวน 94,00 หลอดๆละ 49 บาท เป็นเงิน 460,600.00 บาท
- ชุดเอี๊ยมสีฟ้าแขนยาว จำนวน 200 ชุดๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,595,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ให้ความรู้/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ควบคุมโรค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวรรณ์ฐมนธัญ ปลื้มชัย ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต