โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2565 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเวทีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้องภายใต้การแนะนำของผู้ออกกำลังกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก และเป็นประจำ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ศึกษาพฤติกรรม/ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา
    - จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ผู้นำชุมชนและประชาชน
    - ประชาสัมพันธ์/จัดทำ และขออนุมัติโครงการ
    - จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค กลุ่มเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาททรรังสิตคลอง1 ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 17.30-18.30 น. บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29)
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร 28 และ อาคาร 29

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 20,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- - ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 65 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 19,500.00 บาท
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1 ผืน ขนาด 1*3 จำนวน 1 ชุด ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,100.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอ
    2. กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นต้นแบบและออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคได้
    3. ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1


นางสาวน้อยหน่า นิดน้อย ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต