โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2565

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปรับตัวที่สมวัย และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
    1.2.2 มีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 / ครั้ง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) นัดประชุม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและประสานงานกับ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 27 เมษายน 2565 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้นล่างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) หรือ ลานสนามเด็กเล่นชุมชน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 54,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ
- จัดซื้อเครื่องวัดไข้จ่ายแอลกอฮอล์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่องๆละ เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ๆละ เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษเอ 4 ปากกา สายวัดรอบเอว ถ่านอัลคาไรด์ สำหรับใส่ไมค์ลอย อื่นๆ เป็นเงิน 2,000.00 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด1x2เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- สมุดบันทึกสุขภาพ จำนวน 100 เล่มๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 2 แกลลอน หน้ากากอนามัย 5 กล่อง เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,300.00 บาท
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ให้ความรู้เรื่อง ลดปวด คอ บ่า ไหล่ ในผู้สูงอายุ บรรยายโดยนักกายภาพบำบัด เทศบาลนครรังสิต และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นันทนาการของสมาชิกชมรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 4,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ให้ความรู้เรื่อง สมุนไพรไกล้บ้าน บรรยายโดยแพทย์แผนไทย เทศบาลนครรังสิต และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นันทนาการของสมาชิกชมรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 4,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุโดยวิทยากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นันทนาการของสมาชิกชมรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม50 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 4,250.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นันทนาการของสมาชิกชมรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 4,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม50 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 400บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ400 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 การบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล เทศบาลนครรังสิต และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นันทนาการของสมาชิกชมรม รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 85บาท เป็นเงิน 4,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,300.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ป้องกันได้
    2. สมาชิกให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมของชมรม และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
     5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1


นางอรพิณ ริจนา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต