โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนครรังสิต มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิทยากรอื่นๆ กิจกรรมนันนาการ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 180,260.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 3 แกลลอนๆละ 470 บาท แกลลอนละ 5 ลิตร เป็นเงิน 1,410.00 บาท
- ค่าหน้ากากอนามัย 10 กล่องๆละ 125 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
- ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ+จ่ายแอลกอฮอล์พร้อมขาตั้งจำนวน 1 เครื่องๆละ 1200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 3 เครื่องๆละ 2500 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าสมุดสุขภาพ 500 เล่มๆละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (กระดาษ A4,ปากกา,ดินสอ,แม็กและลูกแม็ก ฯลฯ) เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลขนาด1x2เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 34,260.00 บาท
วันที่ 8 เมษายน 2565 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เรื่องลดปวดคอ บ่า ไหล่ในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้บ้าน
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 37,000.00 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์โดยวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม จำนวน 200 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 37,000.00 บาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 17,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,260.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
     5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200


นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต