โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      35 + สะดวกสุข

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขต เทศบาลนครรังสิต
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 3000 คน
    ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายประชาชน ที่มีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแพทย์จากโรงพยาบาล เช่น การเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อตรวจการทำงานของไต ตับ หัวใจ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 7 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต และอาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,811,650.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 3000 คนๆละ 590 บาท เป็นเงิน 1,770,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา กระดาษ อุปกรณ์จัดบอร์ดความรู้ และอื่นๆ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,780,000.00 บาท
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ทำป้ายติดตามศูนย์ 1-5 เทศบาล,ชุมชน และทำใบปลิวเชิญร่วมโครงการ)
- ค่าทำไวนิล ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 8 ผืนๆละ 2,700 บาท เป็นเงิน 21,600.00 บาท
- ค่าทำไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 6 ผืนๆละ 675 บาท เป็นเงิน 4,050.00 บาท
- ค่าทำใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 10,000 แผ่นๆละ 0.6 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,811,650.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
    2. เพิ่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต