โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2565

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
    1.1.2 เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนวัยเรียนป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำและส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 3600 คน
    นักเรียนกลุ่มวัยเรียน ป.1-ป.4 จำนวน 13 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชน ประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2.โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3.โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต 4.โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา 5.โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 6.โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 7.โรงเรียนดวงกมล 8.โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 9.โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 10.โรงเรียนบรรจบรักษ์ 11.โรงเรียนอุดมวิทยา 12.โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 13.โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประสานงานทีมแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
    - ประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 13 โรงเรียน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานงานครูอนามัยโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 13 โรงเรียนเพื่อนัดวันเข้าตรวจ
    - ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต โดยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์
    - ติดตามผลตรวจสุขภาพนักเรียนในรายที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขและส่งต่อ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565 สิ้นสุด 25 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 13 โรงเรียน

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 606,350.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 3,600คนๆละ130บาท เป็นเงิน 468,000.00 บาท
- ค่าตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(Hct) 1,050 คนๆละ60บาท เป็นเงิน 63,000.00 บาท
- ค่าสมุดบันทึกสุขภาพ จำนวน 3,000 เล่มๆละ 25 บาท เป็นเงิน 75,000.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x2เมตร 1 ป้าย เป็นเงิน 350.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 606,350.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต