โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
    1.1.2 เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลนครรังสิตได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำและส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
    1.2.3 ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องของนักเรียนวัยก่อนเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 900 คน
    เด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตจำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ 2.โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ 3.โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 4.โรงเรียนเพียรปัญญา 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทร รังสิต) 6.โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประสานงานทีมแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
    - ประสานงานกับโรงเรียนอนุบาลทั้ง 6 โรงเรียน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานงานครูอนามัยโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 โรงเรียนเพื่อนัดวันเข้าตรวจv
    - ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 900 คน โดยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์
    - สรุปและประเมินผลโครงการ
    - ติดตามผลตรวจสุขภาพนักเรียนในรายที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขและส่งต่อ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนอนุบาลและศูนพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 171,700.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน จำนวน 900 คน คนๆละ 150 บาท เป็นเงิน 135,000.00 บาท
- ค่าสมุดสุขภาพ จำนวน 900 เล่มๆละ 40 บาท เป็นเงิน 36,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้ายๆละ 350 บาท เป็นเงิน 700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,700.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต


นางสาวพลาพร สมพรบรรจง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต