โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรี

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนธัญบุรี

3.หลักการเหตุผล
    

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และห่างไกลโรค
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล
    - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรีโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรี ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 15 กันยายน 2565 จำนวน 100 วัน ในเวลา 17.00 – 18.00 น.
    - ประเมินผลการดำเนินงาน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 30  คน
     นักเรียนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 30 คน
   กิจกรรม : 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,050.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล 1 ท่าน จำนวน 100 วัน (วันละ 1 ชั่วโมง,ชั่วโมงละ 300 บาท)) เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ตร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ลูกบาสเกตบอล ลูกละ 400 บาท จำนวน 10 ลูก เป็นเงิน 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวันแรก บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเสริมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นบาสเกตบอล บรรยาย 1 วัน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนาน 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 750 เป็นเงิน 750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 38,050.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,050.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอลอย่างสม่ำเสมอ
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายอภินันท์ วันทา หน่วยงาน โรงเรียนธัญบุรี
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายดอน วงษ์สุด ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต