โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรี

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และห่างไกลโรค
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอลอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
     นักเรียนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 30 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล
    - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรีโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล โรงเรียนธัญบุรี ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 15 กันยายน 2565 จำนวน 100 วัน ในเวลา 17.00 – 18.00 น.
    - ประเมินผลการดำเนินงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,050.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอล 1 ท่าน จำนวน 100 วัน (วันละ 1 ชั่วโมง,ชั่วโมงละ 300 บาท)) เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ตร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ตร.ม. เป็นเงิน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ลูกบาสเกตบอล ลูกละ 400 บาท จำนวน 10 ลูก เป็นเงิน 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวันแรก บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเสริมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นบาสเกตบอล บรรยาย 1 วัน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนาน 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 750 เป็นเงิน 750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 38,050.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,050.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลโรค
    2. กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยบาสเกตบอลสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต