โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคในเด็กก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยในเด็กก่อนวัยเรียนได้ถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยในเด็กก่อนวัยเรียนได้ถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 100 ของครูและผู้ปกครองมีมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 226 คน
    ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ติดต่อประสานงานวิทยากร
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - กิจกรรมที่1 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ดังนี้ 1)โรคติดต่อในเด็ก เช่น โรคมือ เท้า ปาก /อุจจาระร่วง/ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออื่นๆ 2)การป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดในโรงเรียน 3)การคัดกรองอาการป่วยโรคติดต่อชนิดต่างๆและทักษะในการดูแลเด็กเบื้องต้น
    - กิจกรรมที2 สอนการล้างมือให้สะอาดและการล้างมือให้ถูกวิธี
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3,840.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.อบรบให้ความรู้
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม(500 แผ่น) เป็นเงิน 120.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,320.00 บาท
2.กิจกรรมควบคุมโรค
- สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 250 มล. จำนวน 9 ขวดฯละ 80 บาท เป็นเงิน 720.00 บาท
- เจลล้างมือ ขนาด 450 กรัม จำนวน 9 ขวดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 2,520.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อขึ้นในโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์


นางสุจิตรา สาธุรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต