โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพปากและฟัน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียน และครู ได้รับความรู้ในการแปรงแห้งอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกวิธี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 680 คน
    นักเรียนโรงเรียนดวงกมลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการหรือปัญหาทีเกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปของการทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
    - กลุ่มนักเรียนผู้นำ ทำการสาธิตวิธีการปรงฟันแห้งอย่างถุกวิธี (120 คน)
    - การสาธิตวิธีการแปรงฟันแห้ง (สถานที่นอกห้องน้ำภายใน) กลางแจ้ง โดยมีอุปกรณ์รางทิ้งฟอง เป็นอุปกรณ์การสาธิต
    - ทบทวน ถึงความรู้ ในการแปรงแห้งอย่างถูกวิธี
    - สรุปความเข้าใจของนักเรียน .... จบการอบรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 36,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 1 คน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ยาสีฟัน + แปรงสีฟัน สำหรับนักเรียน ชุดละ 50 บาท จำนวน 678 ชุด เป็นเงิน 34,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรมให้ความรู้ในสุขภาพปากและฟัน การแปรงแห้งอย่างถูกวิธี (กระดาษสี กาว กรรไกร กระดาษA4) เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,800.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพฟันดี ฟันไม่ผุ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต