โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)และทพโภชนาการ(ผอม)ได้รับคำแนะนำที่เหมะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ80ได้รับการประเมินโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน)และทุพโภชนาการ(ผอม)ได้รับการการดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ดำเนินการตรวจประเมินเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
    - จดบันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงพร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ครู ผู้ดูแลเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กรวมกัน
    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการเช่นสำเนาเอกสาร ปากกา ดินสอ เป็นเงิน 500.00 บาท
- ฮูลาฮูปขนาด22นิ้วจำนวน10อันละ150บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ฮูลาฮูปขนาด34นิ้วจำนวน2อันละ500บาท เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- นมจืดสำหรับเด็ก15คนคนละ1กล่อง/วันจำนวน1620กล่อง เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ไข่ไก่สำหรับเด็ก15คน/ละ1ฟอง/วัน เป็นเงิน 5,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


นางจงกร รมมูลตรี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต