โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อกำจัดแหล่งแพร่พันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.2 เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กล็กและก่อนวัยเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ80ลดการแพร่พันธ์ของลูกน้ำยุงลายได้
    1.2.2 ร้อยละ90ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนไม่เป็นไข้เลือดออก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 210 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจจุดอับ จุดเสี่ยงที่ยุงจะวางไข่
    - ประชุมหารือเพื่อหาวิธีที่จะดำเนินการ
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- สำรวจและกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    - ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดยุงในทีมีมุมอับ
    - แจกเอกสารเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2565

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- เครื่องกำจัดยุงไฟฟ้าจำนวน5ตัว/ละ300บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายลดลง
    2. ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     8. อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์


น.ส.ศรินทิพย์ วัชฤทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต